Navigace

ParkovištěMožnost aplikaceDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledáníParkoviště, odstavné a manipulační plochy

Tato místa mají společné jedno, v době deště produkují odpadní vody, kontaminované ropnými a nerozpuštěnými látkami. Ve srovnání s vodami technologickými z umýváren aut a techniky je stupeň znečištění ropnými látkami výrazně nižší a především, ropné látky nejsou chemicky emulgovány.
Tato skutečnost vytváří předpoklad jejich snazšího zachycení. Pokud se nejedná o manipulační plochy bez technologické kázně, není třeba k vyčištění vod chemických či biologických způsobů čištění, jsou zcela dostačující metody fyzikální zakomponované do odlučovačů ropných látek, v našem případě do Gravitačně sorpčních jednotek ALFA GSJ
V odlučovačích jsou uplatněny prvky gravitace (sedimentace nerozpuštěných látek - mechanických splachů a flotace neemulgovaných ropných látek). Dále se ropná látka sorbuje v sorpčních náplních za vydatného přispění koalescenčních stupňů.

Odpovídající typ odlučovací jednotky (čisticí výkon v l/sec Q) se vypočítává takto:
A (výměra ošetřených ploch v m2) x B (normativ přívalového deště v litrech na 1 m2 za vteřinu po dobu 15 - nověji 10 minut stanovený meteorologickou službou pro danou lokalitu ) x C (koeficient povrchu ošetřené plochy)

Hypotetický příklad:

A výměra plochy, kterou je třeba ošetřit je 1500 m2
B normativ deště pro danou lokalitu je 124 l/sec/ha, tj. 0,0124 l/sec/m2
C koeficient ošetřené plochy - vezmeme hodnotu 0,7 pro asfaltované plochy rovinné se sklonem do 1 %

Tabulka koeficientů

Q = A x B x C = 1500 x 0,0124 x 0.7 = 13,02 l/sec


Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika